Mua điểm thưởng

CHỌN GÓI: 5 ĐIỂM

Sau khi mua điểm thưởng, Tài khoản của bạn được cộng thêm số điểm đã mua. Sau đó bạn có thể sử dụng để đổi lấy các khóa học mà có niêm yết bằng điểm thường

5 Điểm = 5$

CHỌN GÓI: 10 ĐIỂM

Sau khi mua điểm thưởng, Tài khoản của bạn được cộng thêm số điểm đã mua. Sau đó bạn có thể sử dụng để đổi lấy các khóa học mà có niêm yết bằng điểm thường

10 Điểm = 10$

CHỌN GÓI: 25 ĐIỂM

Sau khi mua điểm thưởng, Tài khoản của bạn được cộng thêm số điểm đã mua. Sau đó bạn có thể sử dụng để đổi lấy các khóa học mà có niêm yết bằng điểm thường

25 Điểm = 25$

2022@NguyenHuuViet.com